طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید اسید آمینورکسی

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید اسید آمینورکسی

◉ توضیحات طرح توجیهی :

اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻫﺪاف ﻃﺒﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺜﻼ در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺗﺰرﯾﻘﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻣﻬﻤﺸﺎن در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .  ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ -L,Dمتیونین، L- ﻟﯿﺰﯾﻦ ﯾﺎ L- ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻨﺪر ﻏﺬای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﯽ (Additive) ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

◉ فهرست موضوعات طرح :


مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید اسید آمینورکسی

◉ تعداد صفحات : 63

◉ حجم فایل:  698 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 19

◉ تهیه شده در سال : 

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
196 بازدید