طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید اسید سیتریک

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید اسید سیتریک

◉ توضیحات طرح توجیهی :

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮح اسید سیتریک یا جوهرلیمو اﺳﺖ . اسید سیتریک یک اسید آلی ضعیف می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺒﺎت یافت می ﺷﻮد . آن یک ﻣـﺎده ﻧﮕـﻪ دارﻧـﺪه ﺧﻮب مواد غذایی و یک چاشنی خوب ایجاد مزه ترش در ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ می ﺑﺎﺷﺪ . همچنین یک  ﻋﺎﻣﻞ آنتی اکسیدان ﺧﻮبی هم می ﺑﺎﺷﺪ. اسید سیتریک در اﻛﺜﺮ ﻣﺮﻛﺒﺎت و ﻣﺨـﺼﻮﺻﺎ در لیمو ﺗـﺮش و آﺑﻠﻴﻤﻮ یافت می شود که شامل  %8 از وزن میوه خشک ﺷﻮد می ﺑﺎﺷﺪ . اسید سیتریک دارای ﻓﺮﻣـﻮل ﺷـﻴﻤﻴﺎیی C5H6O7 ﺑﻮده و یک اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻮکسیلیک یا سه ﻋﺎﻣﻞ   COOH میﺑﺎﺷﺪ.

◉ فهرست موضوعات طرح :


مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید اسید سیتریک

◉ تعداد صفحات : 54

◉ حجم فایل:  746 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 14

◉ تهیه شده در سال : 

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
199 بازدید