طرح توجیهی تولید کنسروهای رژیمی

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی تولید کنسروهای رژیمی

◉ توضیحات طرح توجیهی :

در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف ﺗﻮﻟید ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻨﺴﺮوی ﺷﻴﺮﻳﻦ (اﻧﻮاع ﻛﻤﭙﻮت ﻣﺮﺑـﺎ و ﺷـﺮﺑﺖ ﻣﻴـﻮه) ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮوﻛﺘﻮز و اﺳﺘﻮﻳﺎ اﺳﺖ . در این ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ دلیل ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﻜﺮ قابلیت ﻣـﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد دیابتی وﺟﻮد دارد و ﻟﺬا ﺑﻪ آن ها اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺼﻮﻻت رژیمی اﻃﻼق می ﮔﺮدد .


مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی تولید کنسروهای رژیمی

◉ تعداد صفحات : 72

◉ حجم فایل:  865 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 29

◉ تهیه شده در سال : 

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
178 بازدید