طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر


در حال بارگذاری

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ ماسک تنفسی نانو فیلتر

◉ توضیحات طرح توجیهی :

در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﭘﻮﺷﺎك ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮﻣﻲ زﻳﺮدﺳﺖ ـ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ، زﻳﺒﺎﻳﻲ، ﺛﺒﺎت داﺋﻤﻲ، اﻃﻮﭘﺬﻳﺮي و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰودن ﺧﻮاص ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﺶ، ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب، ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر رود .وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻤﻲ توان اﻳﻦ دﺳﺘﻪ را ﻛﺎﻣﻼً ﻫﺰ ﻫﻢ ﻣﺠﺰا ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺮا ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﻮاد ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد …

موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر

◉ تعداد صفحات : 44

◉ حجم فایل:  772 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 35

◉ تهیه شده در سال : 1388

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.