طرح توجيه فنی ، مالی و اقتصادی درمانـگاه شـبانه روزی