طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه با ظرفیت 400 تن در سال

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه با ظرفیت 400 تن در سال

◉ توضیحات طرح توجیهی :

آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ به عنوان رنگبر ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪگی ﻗﻮی و ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎنبی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﻴﺪگی در ﻧﺦ و ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن رقیبی نداﺷﺘﻪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ از ﺧﺎرج وارد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا در ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﻳﺪه ای ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ کمک ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎجی ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ می ﺑﺎﺷﺪ.

◉ فهرست موضوعات طرح :

 

خلاصه طرح
مقدمه
توجیه اقتصادی طرح
نوع تولیدات و ظرفیت
تعداد شاغلین
سرمایه گذاری کل طرح
فروش
تجهیزات و امکانات مورد نیاز
سود عملیاتی
درآمد سالیانه

 

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه با ظرفیت 400 تن در سال

◉ تعداد صفحات : 17

◉ حجم فایل:  118 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 60

◉ تهیه شده در سال : 1385

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
226 بازدید