طرح توجیهی کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ

◉ توضیحات طرح توجیهی :

هر محصول ويژگی ها و مشخصات خاصی دارد كه پيش از هرگونه بررسی فنی ، مـالی و اقتصادی طرح ، لازم است اين خصوصيات به درسـتی شـناخته شـوند. شـناخت صـحيح مشخصات و انـواع مختلـف محصـول ، بـدون ترديـد راهنمـای مناسـبی جهـت تصـميم گيری های لازم در انتخاب روش و عميات توليد و محاسبات بعدی مورد نياز خواهد بود . در اين ارتباط يكی از موثرترين روش های قابـل اسـتفاده ، بـه كـارگيری اسـتانداردهای مدون ملی و جهانی هر يک از محصولات مي باشد. علاوه بر ايـن جهـت بررسـی بـازار لازم است تا شماره تعرفه گمرکی ( نامگذاری بروكسل) محصولات نيز مشخص گـردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل شوند.

مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی کاغذ تایپ لاینر و وایت تاپ

◉ تعداد صفحات : 18

◉ حجم فایل:  131 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 19

◉ تهیه شده در سال : 

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
350 بازدید