طرح توجیهی، فنی، اقتصادی تولید انجین موتور سیکلت


◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیهی، فنی، اقتصادی تولید انجین موتور سیکلت

◉ توضیحات طرح توجیهی :

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید انجین موتورسیکلت مـی باشـد. ایـن مطالعـات در قالـب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه بـه طـور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسـایی شـده و در نهایـت ظرفیـت هـایاقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با اسـتفاده از آن سـرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکـی هرچنـد کوچـک در راسـتای توسـعه صـنعتیکشورمان بعمل بیاورد .

◉ فهرست موضوعات طرح :


مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیهی، فنی، اقتصادی تولید انجین موتور سیکلت

◉ تعداد صفحات : 66

◉ حجم فایل:  645 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 20

◉ تهیه شده در سال : 1387

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
136 بازدید