طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی آموزشگاه هنر های تجسمی

◉ طرح توجیهی چیست ؟ گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار ، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد ، گزارش طرح توجیهی ، نام دارد.

 

◉ طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی آموزشگاه هنر های تجسمی

◉ توضیحات طرح توجیهی :

  ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎفی ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻨﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯشی ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ یک ﺳﻮ ﻭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻳﺎ فنی ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می ﺭﻭﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮی ﻫﻨﺮ ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭسمی ﺁﻣﻮﺯشی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻨﺮ ﻫﺎﻱ تجسمی ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺎصی ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮمی ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻨﺮﻫﺎیی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳسی ﻭ ﻧﻘﺎشی ﺍﻳﺮﺍنی (ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭ ) ، ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻋﻤﻮمی ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺍﮔﻴﺮی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﺍی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮﺍحی ﻭ ﻧﻘﺎشی ﻭ ﮔﺮﺍﻓﻴک ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﺳﺖ . ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﻫﻨﺮی ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ می ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻼﺀ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻨﺮ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﮔﺎمی ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮمی ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻃﺮﺡ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻫﻨﺮﻫﺎی تجسمی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﻛﻼﺱ ﺑﺮﺍی ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳسی، ﻃﺮﺍحی، ﻧﻘﺎشی، ﮔﺮﺍﻓﻴک ﻭ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ، ﻧﻘﺶ مهمی ﺩﺭ غنی ﺳﺎﺯی ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنی ﺩﺍﻧﺶ آموزان و دانشجویان بر عهده بگیرد.

◉ فهرست موضوعات طرح :


مقدمه
موضوع طرح
ظرفیت طرح
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
اشتغال زایی
دوره بازگشت سرمایه

 

◉ موضوع طرح : طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی آموزشگاه هنر های تجسمی

◉ تعداد صفحات : 17

◉ حجم فایل:  105 کیلوبایت

◉ تعداد دانلود : 22

◉ تهیه شده در سال : 1382

◉ قیمت : 4000 تومان

 

خرید
323 بازدید